വഴിപാടുകള്‍

ധര്‍മ്മശാസ്താവ്

1. നീരാജനം  20.00
2. പുഷ്പാഞ്ജലി  10.00
3. ഐക്യമത്യ പുഷ്പാഞ്ജലി  10.00
4, പുരുഷസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി  10.00
5. സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി  10.00
6. ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി  10.00
7. ശനീശ്വര പുഷ്പാഞ്ജലി  10.00
8. തൃമധുരം   5.00
9. വിളക്ക്   5.00
10. നെയ്‌വിളക്ക്   5.00
11. എള്ളുവിളക്ക്   4.00
12. ചെറുപായസം   2.00
13. എള്ളുപായസം  20.00
14. കൂട്ടുപായസം  15.00
15. അതിമധുരപായസം  30.00
16. പണപായസം   5.00
17. പാല്‍പ്പായസം  20.00
18. നമസ്‌ക്കാരം   5.00
19. കൂട്ടുനമസ്‌ക്കാരം   8.00
20. വെള്ള നിവേദ്യം  10.00
21. തിടപ്പള്ളി നിവേദ്യം  20.00
22. പാത്രദക്ഷിണ  10.00
23. അഭിഷേകം  10.00
24. കളഭാഭിഷേകം 101.00
25. മുഴുക്കാപ്പ് 301.00
26. മുഖംചാര്‍ത്ത് 151.00
27. ശനീശ്വരപൂജ 51.00
28. രാഹുപൂജ  51.00
29. ഒരു ദിവസത്തെ പൂജ 251.00
30. ഒരു നേരത്തെ പൂജ 151.00
31. ചോറൂണ്  10.00
32. കെട്ടുമുറുക്ക്  25.00
33. അടിമ  25.00
34. തുലാഭാരം  25.00
35. വിവാഹം 251.00
36. താലപ്പൊലി നടയ്ക്ക് വയ്പ്  25.00

ശ്രീപരമേശ്വരന്‍

1. മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി 20.00
2. ഐക്യമത്യ പുഷ്പാഞ്ജലി 10.00
3. സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി 10.00
4, പുരുഷസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി 10.00
5. ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി 10.00
6. തൃമധുരം 5.00
7. വിളക്ക് 5.00
8. നെയ്‌വിളക്ക് 5.00
9. ധാര 5.00
10. കൂവളമാല 5.00
11. മൃത്യുഞ്ജയഹോമം 151.00
12. കൂട്ടുപായസം 15.00
13. അതിമധുരപായസം 30.00
14. പണപായസം 5.00
15. പാല്‍പ്പായസം 20.00
16. വെള്ള നിവേദ്യം 10.00

അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരി

1. പുഷ്പാഞ്ജലി 10.00
2. ഐക്യമത്യ പുഷ്പാഞ്ജലി 10.00
3. സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി 10.00
4, ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി 10.00
5. വിളക്ക് 5.00
6. തൃമധുരം 5.00
7. അഭിഷേകം 10.00
8. പണപായസം 5.00
9. കൂട്ടുപായസം 15.00
10. അതിമധുരപായസം 30.00
11. ഭഗവതിസേവ 51.00

ശ്രീഗണപതി

1. ഗണപതിഹോമം 30.00
2. കറുകഹോമം 15.00
3. കറുകമാല 5.00

നാഗയക്ഷി

1. മഞ്ഞള്‍ ആടല്‍ 10.00
2. നൂറും പാലും 25.00
3. പാല്‍പ്പായസം 20.00
4. വെള്ള നിവേദ്യം 10.00
5, തളിച്ചുകുട 151.00

ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ്

1. വിളക്ക് 5.00
2. പാല്‍പ്പായസം 20.00
3. വെള്ള നിവേദ്യം 10.00